no 경기명 기간 발표일
12 do-quiz 특별경품 당첨자 발표 2024.03.20
~ 04.06
2024.04.19
11 do-quiz 3회차 당첨자 발표 2024.04.12
~ 04.20
2024.04.12
10 do-quiz 2회차 당첨자 발표 2024.04.12
~ 04.20
2024.04.12
9 do-quiz 1회차 당첨자 발표 2024.03.20
~ 03.25
2024.04.05
8 특별경품 당첨자 발표 2024.03.22
~ 04.06
2024.03.22
7 6라운드 당첨자 발표 2024.03.22
~ 04.06
2024.03.22
6 do-quiz 당첨자 발표 일정 안내 2024.03.20
~ 04.06
2024.03.20
5 5라운드 당첨자 발표 2024.02.23
~ 03.16
2024.02.23
4 4라운드 당첨자 발표 2024.01.19
~ 03.31
2024.01.19
3 3라운드 당첨자 발표 2023.12.29
~ 03.17
2023.12.29
12